Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy 19-VIII-2010-ZIS

Budowa przystanków tramwaju wodnego w ramach zadania inwestycyjnego: Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie. Nr spr. 19/VIII/2010/ZIS

 


ZIS/R/0167/10/NZ/AMA/2346                                                          Kraków, dnia 07.09.2010 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa przystanków tramwaju wodnego w ramach zadania inwestycyjnego: Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie. Nr spr. 19/VIII/2010/ZIS

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: : 45.24.00.00-1, 45.21.33.40-8.

 

Termin realizacji: do dnia 31.10.2010 r

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:             

Konsorcjum firm:

„ADMIRAŁ" Spółka Jawna, Krystian Przewłocki

31-068 Kraków, ul. Stradomska 23

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL" SA,

30-347 Kraków, ul. Wadowicka 3

 

Cena wybranej oferty:            CZĘŚĆ I:  129.263,36 zł brutto

                                               CZĘŚĆ II: 155.530,76 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

CZĘŚĆ I:

Oferta 1

Konsorcjum, którego Lidem jest: „ADMIRAŁ" Spółka Jawna, Krystian Przewłocki

31-068 Kraków, ul. Stradomska 23

Otrzymana punktacja: 100,00

 

CZĘŚĆ II

Oferta 1

Konsorcjum, którego Lidem jest: „ADMIRAŁ" Spółka Jawna, Krystian Przewłocki

31-068 Kraków, ul. Stradomska 23

Otrzymana punktacja: 100,00

 

Umowy na w/w zadanie zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.