Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy 15/VIII/2010/ZIS

Dostawa łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym, przyczepą umożliwiającą transport oraz plandeką ochronną. Znak sprawy 15/VIII/2010/ZIS.

 

ZIS/R/0172/10/NZ/AMA/2370                                                                 Kraków, dnia 08.09.2010 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym, przyczepą umożliwiającą transport oraz plandeką ochronną. Znak sprawy 15/VIII/2010/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.52.00.00-8, 42.11.11.00-1, 34.22.33.00-9.

 

Termin realizacji: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 90%, Wydłużenie okresu gwarancji 10%.

 

Wybrano ofertę nr 1:                

VENA P.U. Roman Pyć, 18-400 Łomża, ul. Kopernika 13

 

Cena wybranej oferty:   46.876,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1

VENA P.U. Roman Pyć, 18-400 Łomża, ul. Kopernika 13

Otrzymana punktacja: Cena 90 pkt

                                  Wydłużenie okresu gwarancji 0 pkt.

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.