Wybór najkorzystniejszej oferty. Nr sprawy 3/VII/2010/ZIS

Remont budynku administracyjno ? biurowego WKS WAWEL w zakresie podstawowym ? wymiana okien zewnętrznych i drzwi, malowanie korytarzy i remont WC położonych w Krakowie przy ul. Podchorążych 3. Nr spr. 3/VII/2010/ZIS.

ZIS/R/0122/10/NZ/AMA/1890                                                                                                             Kraków, dnia 23.07.2010 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n Remont budynku administracyjno - biurowego WKS WAWEL w zakresie podstawowym - wymiana okien zewnętrznych i drzwi, malowanie korytarzy i remont WC położonych w Krakowie przy ul. Podchorążych 3. Nr spr. 3/VII/2010/ZIS.

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.42.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.20.00-4, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.
Termin realizacji: do dnia 15.09.2010 r

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 4:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AR-BUD
30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego

Cena wybranej oferty: 147.384,74 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1
FORMOSA Sp. z o.o., 31-450 Kraków, ul. Ułanów 21 B
Otrzymana punktacja: 90,07
Oferta 2
Firma Instalacyjno-Budowlana „INDOM", Dariusz Jakóbczyk
31-616 Kraków, os. Złotego Wieku 16/29
Otrzymana punktacja:70,20
Oferta 3:
Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD Ryszard Maślanka, 30-349 Kraków,
ul. Miłkowskiego3/301
Otrzymana punktacja: 58,00
Oferta 4:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AR-BUD,
30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2
Otrzymana punktacja: 100,00
Oferta 5:
Zakład Konstrukcyjno-Budowlany KON-BUD, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 46
Otrzymana punktacja: 86,38


Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.