Wybór najkorzystniejszej oferty. Nr spr. NZ.273.278.2014.AMA

Zakup koszulek bawełnianych na potrzeby organizacji imprez sportowych. Numer sprawy: NZ.273.278.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2

Termin realizacji: do dnia 30.12.2014 r.

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

CORPORATE IMAGE Sp. z o.o. 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 57

Cena ofertowa brutto: 53.360,00

c. jedn. damska 6,67

c. jedn. męska 6,67

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:   CORPORATE IMAGE Sp. z o.o. 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 57

Otrzymana punktacja: 100,00         

Oferta 2:   Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI Anna Leszczyńska-Pawlak 62-812 Jastrzębniki, Czajków 10

Otrzymana punktacja: 88,93 pkt

Oferta 3:   FEELGOOD Sp. z o.o. 31-213 Kraków ul. Turystyczna 2

Otrzymana punktacja: 99,55

Oferta 4:   Orient promotion Alicja Rózycka-Kowalska 91-342 Łódź ul. Zbąszyńska 3

Otrzymana punktacja: 82,14

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona CORPORATE IMAGE Sp. z o.o. 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 57 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.