Wybór najkorzystniejszej oferty. Nr spr. 5/XI/2010/ZIS

Budowa drewnianego pomostu na starorzeczu rzeki Wisły przy TKG ul. Kolna w Krakowie.

 

ZIS/R/0261/10/NZ/AMA/3166                                                    Kraków, dnia 29.11.2010 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Budowa drewnianego pomostu na starorzeczu rzeki Wisły przy TKG ul. Kolna w Krakowie Numer sprawy  5/XI/2010/ZIS.


 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.24.13.00-1

 

Termin realizacji: do dnia 20.12.2010 r


Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:                

KRISBUD Sp. z o.o.

32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

 

Cena wybranej oferty:               50.334,08 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Budownictwo Przemysłowe „ICOR" Sp. z o.o.,  39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50

Otrzymana punktacja: 42,68 pkt

Oferta 2

KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.