Wybór najkorzystniejszej oferty: Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie ? wymiana tafli sztucznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie ? wymiana tafli sztucznego lodowiska. Numer sprawy 16/IV/2010/ZIS.

 

ZIS/R/0066/10/NZ/AMA/1131                                                           Kraków, dnia 13.05.2010 r.


Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie - wymiana tafli sztucznego lodowiska. Numer sprawy 16/IV/2010/ZIS.

 


Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie przeprowadzono w trybie licytacji elektronicznej.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.11-8, 45.23.10.00-5

 

Wybrano ofertę          Hefal Serwis S.A.

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 30 a

 

Cena wybranej oferty: 2.190.000,00 złotych brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca: Obróbka i Montaż Urządzeń do Celów Sportowych Wojciech Galisz

44-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 126 A, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy.

 

W związku z powyższym Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.