Wybór najkorzystniejszej oferty: 8/IV/2010/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16 w Krakowie. Numer sprawy 8/IV/2010/ZIS

 

ZIS/R/0032/10/NZ/AMA/1189                                                        Kraków, dnia 19.05.2010 r.


Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16 w Krakowie. Numer sprawy 8/IV/2010/ZIS.


 

Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4

Termin realizacji: do dnia 31.08.2010 r

 

Liczba otrzymanych ofert: 10, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 4:             


TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

00-355 Warszawa, ul. Tamka 38Cena wybranej oferty:                                 1.583.535,60 złotych brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Panorama II Sp. z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna

Otrzymana punktacja 95,07


Oferta 2

MEXXADO sp. z o.o., 41-217 Rybnik, ul. Św. Józefa 80c

Otrzymana punktacja 66,67


Oferta 3:

InterHall Sp. z. o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

Otrzymana punktacja 90,59


Oferta 4:

TAMEX Obiekty Sportowe S.A., 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38

Otrzymana punktacja 100,00


Oferta 5:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych  i Budowlanych Halux Sp. z o.o.

30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21

Oferta odrzucona


Oferta 6:

Konsorcjum firm:

Lider: CEES Budownictwo 39-200 Dębica, ul. Gumniska 9A

Partner: FHU Profi Sport , Szymański Andrzej, Szymańska Edyta

35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1

Oferta odrzucona


Oferta 7:

SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Otrzymana punktacja 77,91


Oferta 8:

Budostal-2 S.A., 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34

Otrzymana punktacja 79,97


Oferta 9:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: Firma Usługowo Handlowa „SŁAWPOL" Sławomir Baran, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane „Monobet" Marian Andrzejewski, 43-100 Tychy ul. Dojazdowa 9

Otrzymana punktacja 99,80


Oferta 10:

KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja 79,86Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.