Wybór najkorzystniejszej oferty 15/IV/2010/ZIS

Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż lamp solarowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonawstwo na terenie klubów sportowych WKS WAWEL, KKJK, KS HUTNIK, UKŻ HORN oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krakowie. Znak sprawy 15/IV/2010/ZIS.

 

ZIS/R/0065/10/NZ/RZA/1142                                                                          Kraków, dnia 14.05.2010 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż lamp solarowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonawstwo na terenie klubów sportowych WKS WAWEL, KKJK, KS HUTNIK, UKŻ HORN oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krakowie. Znak sprawy 15/IV/2010/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 45.31.61.00-6

Termin realizacji: do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 


Wybrano ofertę nr 2:       SOLAR SOLUTION Spółka  z o.o., 70-631 Szczecin, ul. Heyki 2

Cena wybranej oferty:     163.143,28 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1 RMS POLSKA Spółka z o.o., 39-126 Zagorzyce 12B

Otrzymana punktacja: 67,78 pkt.

Oferta 2 SOLAR SOLUTION Spółka  z o.o., 70-631 Szczecin, ul. Heyki 2

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 


Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.