Wybór najkorzystniejszej oferty: 13/VI/2010/ZIS

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 78 ul. Jaskrowa w Krakowie. Nr spr. 13/VI/2010/ZIS.

ZIS/R/0106/10/NZ/AMA/1892                                                                                                          Kraków, dnia 23.07.2010 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 78 ul. Jaskrowa w Krakowie. Nr spr. 13/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4
Termin realizacji: do dnia 30.09.2010 r

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 2:
SAMBUD Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl
32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Cena wybranej oferty: 1.094.204,15 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta 1
Konsorcjum:
Lider: Budostal-2 S.A., 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34
Partner konsorcjum: Profi Marzena Surmińska, 54-152 Wrocław, ul. Kolista 10 B
Otrzymana punktacja: 91,74
Oferta 2
SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72
Otrzymana punktacja:100,00
Oferta 3:
Konsorcjum:
Lider: SPA VOYAGE Sp. z o.o., Mójcza 25, 26-021 Daleszyce
Partner: CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk, Mójcza 25, 26-021 Daleszyce
Otrzymana punktacja: 90,23
Oferta 4:
Panorama II Sp. z o.o., 81-605 Gdynia, ul. Słoneczna
Otrzymana punktacja: 91,98
Oferta 5:
KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Oferta odrzucona
Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.