Uwaga kluby sportowe - Brighton szuka partnerów!

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie otrzymał informację o poszukiwaniu przez Brighton & Hove City Council partnerów do projektu Lifelong Learning Programme - Grundtivig. Ewentualnymi partnerami mogą być kluby sportowe z Gminy Miejskiej Kraków. Założeniem projektu jest promocja i rozwój klubów sportowych jako miejsc upowszechniania edukacji dorosłych i popularyzacja wśród mężczyzn edukacji z wykorzystaniem do tego celu sportu jako czynnika zwiększającego atrakcyjność tej edukacji. W ramach projektu planowana jest także wymiana doświadczeń i współpraca klubów sportowych w dziedzinie rozwoju kompetencji kadry szkoleniowej.

Projekt opierać się będzie na doświadczeń klubu piłkarskiego Brighton & Hove Albion, zajmującego się od wielu lat wspieraniem edukacji i organizowaniem kursów rozwijających kompetencje mieszkańców (kursy językowe, sportowe, szkolenia związane z poruszaniem się po rynku pracy, szkolenia dla wolontariuszy i organizatorów wydarzeń sportowych, szkolenia motywacyjne itp.). Więcej informacji o działaniach klubu w zakresie edukacji można znaleźć pod adresem: http://www.seagulls.co.uk/page/EducationIndex/0,,10433.html lub http://www.seagulls.co.uk.
Oferta naboru partnerów do projektu skierowana jest do klubów sportowych związanych z różnymi dyscyplinami sportu, zajmujących się kształceniem dorosłych zarówno w obszarze sportu jak i innych dziedzinach oraz do placówek chcących wdrożyć i rozwijać taką działalność. Poziom dofinansowania w ramach programu Grundtvig, do którego składany będzie wniosek aplikacyjny to maksymalnie 75% kosztów projektu.
O ewentualnym zainteresowaniu projektem proszę pilnie powiadomić mailem przedstawiciela projektodawców. Jest nim p. River Jones, e-mail: r.l.jones@sussex.ac.uk