Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.87.2014.RZA

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – powłoka balonowa przy Szkole Podstawowej   Nr 37 – os. Stalowe 18  w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.87.2014.RZA  

Znak sprawy: NZ.273.87.2014.RZA                                              Kraków, dnia  10.06.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – powłoka balonowa przy Szkole Podstawowej   Nr 37 – os. Stalowe 18  w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.87.2014.RZA 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 71.00.00.00-8; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 15.10.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.