Uniewaznienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.86.2012.RZA

Organizacja 69 Tour de Pologne. Sprawa numer: NZ.273.86.2012.RZA.

 

NZ.273.86.2012.RZA                                                                      Kraków, dnia 11.06.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja 69 Tour de Pologne. Znak sprawy: NZ.273.86.2012.RZA.

 

Wg rozdzielnika
Informacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: 16.07.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.