Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.84.2015.RZA

Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie – etap 2. Znak sprawy: NZ.273.84.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie – etap 2.

Znak sprawy: NZ.273.84.2015.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.42.20.00-1; 45.24.36.00-8; 45.42.00.00-7

Termin realizacji: do dnia 30.10.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 95%.

Kryterium 2: okres gwarancji 5%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.