Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.8.2013.AMA

Świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie do i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów. Znak sprawy: NZ.273.8.2013.AMA.

 

NZ.273.8.2013.AMA                                                                               Kraków, dnia 24.01.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie do i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów. Znak sprawy: NZ.273.8.2013.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 64.11.00.00-0; 64.10.00.00-7

Termin realizacji: od 01.02.2013 roku do 31.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.