Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.72.2015.RZA

KS Grębałowianka - budowa treningowej ścianki tenisowej. Znak sprawy: NZ.273.72.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: KS Grębałowianka - budowa treningowej ścianki tenisowej. Znak sprawy: NZ.273.72.2015.RZA 

 

 

Wg rozdzielnika

I

nformacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.27.20-8; 37.45.27.20-4

Termin realizacji: do dnia 31.07.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%,

Kryterium 2: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłą-czeniem wykonanej ścianki treningowej i nawierzchni syntetycznych)  do 2%

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.