Uniewaznienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.70.2013.RZA

Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń technicznych, sanitariatów, siłowni oraz pomieszczeń gastronomii w dużej hali sztucznego lodowiska. Sprawa numer: NZ.273.70.2013.RZA

 

NZ.273.70.2013.RZA                                                                              Kraków, dnia 05.06.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń technicznych, sanitariatów, siłowni oraz pomieszczeń gastronomii w dużej hali sztucznego lodowiska.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.00.00.00-8; 71.32.00.00-7; 71.32.10.00-4;

45.21.00.00-2; 45.30.00.00-0

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.