Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.57.2015.RZA

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – modernizacja stadionu żużlowego KS WANDA w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.57.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych – modernizacja stadionu żużlowego KS WANDA w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.57.2015.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.00-0; 45.21.22.20-4; 71.22.00.00-6; 45.21.22.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.09.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 97%,

Kryterium 2: okres gwarancji do 3%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.