Uniewaznienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.5.2014.RZA

Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz kabin prysznicowych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.5.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.5.2014.RZA                                                             Kraków, dnia  19.02.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz kabin prysznicowych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.5.2014.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 90.41.00.00-4

Termin realizacji: do dnia 31.12.2014 roku - zgodnie z harmonogramem imprez sportowych w 2014 r.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Dodatkowo 1 ofertę złożono po terminie składania ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: CLIPPER Spółka z o.o., 02-273 Warszawa, ul. Muszkieterów 31

        Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

Oferta 2: TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

        Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.