Unieważnienie postepowania. Sprawa numer NZ.273.35.2012.RZA

Organizacja XI Cracovia Maraton 2012. Znak sprawy: NZ.273.35.2012.RZA

 

NZ.273.35.2012.RZA                                                                          Kraków, dnia 16.03.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja XI Cracovia  Maraton 2012. Znak sprawy: NZ.273.35.2012.RZA

 

Wg rozdzielnikaInformacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 22.04.2012 roku (impreza odbędzie się w dniach 20-22.04.2012 roku).

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.