Uniewaznienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.27.2015.RZA

Utrzymanie murawy sportowej na obiekcie Stadionu Miejskiego HUTNIK Kraków przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.27.2015.RZA

Znak sprawy: NZ.273.27.2015.RZA                                             Kraków, dnia  17.03.2015 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Utrzymanie murawy sportowej na obiekcie Stadionu Miejskiego HUTNIK Kraków przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.27.2015.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 77.32.00.00-9; 77.31.41.00-5

Termin realizacji: do dnia 30.11.2015 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.