Unieważnienie postępowania. sprawa numer: NZ.273.203.2014.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie wentylatorni.  Znak sprawy: NZ.273.203.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.203.2014.RZA                                             Kraków, dnia  07.11.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie wentylatorni.

Znak sprawy: NZ.273.203.2014.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45. 33.10.00-6

Termin realizacji: do dnia 15.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.