Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.200.2013.RZA

Dostawa numerów startowych z jednorazowym chipem elektronicznym do pomiaru czasu. Znak sprawy: NZ.273.200.2013.RZA.

NZ.273.200.2013.RZA                                                                            Kraków, dnia 19.12.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Dostawa numerów startowych z jednorazowym chipem elektronicznym do pomiaru czasu. Znak sprawy: NZ.273.200.2013.RZA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 31.71.13.00-6

Termin realizacji: do dnia 27.12.2013 r.

Liczba otrzymanych ofert: 0.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp, ponieważ  nie złożono żadnej oferty.