Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.153.2013.RZA

Wymiana sztucznej trawy na boisku sportowym Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.153.2013.RZA  

Znak sprawy: NZ.273.153.2013.RZA                                                    Kraków, dnia 22.10.2013 r.

 

Dotyczy: Wymiana sztucznej trawy na boisku sportowym Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.153.2013.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 25.10.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.