Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.15.2013.RZA

Organizacja X Krakowskiego Półmaratonu Marzanny. Numer sprawy NZ.273.15.2013.RZA

 

NZ.273.15.2013.RZA                                                                            Kraków, dnia 15.02.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania Organizacja X Krakowskiego Półmaratonu Marzanny. Numer sprawy NZ.273.15.2013.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 24.03.2013 roku (impreza odbędzie się     w dniu 24.03.2013 roku)

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu (w niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta).