Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.121.2014.RZA

Zagospodarowanie terenu WKS WAWEL przy Młynówce Królewskiej w Krakowie Znak sprawy: NZ.273.121.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.121.2014.RZA                                             Kraków, dnia  10.07.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zagospodarowanie terenu WKS WAWEL przy Młynówce Królewskiej w Krakowie.

Znak sprawy: NZ.273.121.2014.RZA 

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 77.31.00.00-6; 45.11.12.91-4

Termin realizacji: do dnia 01.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.