Unieważnienie postępowania. Sprawa numer; NZ.273.110.2012.RZA

Remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego KS PRĄDNICZANKA - ul. św. Andrzeja Boboli 5 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.110.2012.RZA

 

NZ.273.110.2012.RZA                                                                    Kraków, dnia 12.07.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego KS PRĄDNICZANKA - ul. św. Andrzeja Boboli 5 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.110.2012.RZA.

 

Wg rozdzielnika
Informacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.45.30.00-7; 45.00.00.00-7

Termin realizacji do dnia 31.10.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2.

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.