Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.104.2012.RZA

Wykonanie remontu bieżni ze skocznią do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 133 - ul. Wrony 115 w Krakowie. Sprawa numer: NZ.273.104.2012.RZA

 

NZ.273.104.2012.RZA                                                                    Kraków, dnia 10.07.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie remontu bieżni ze skocznią do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 133  - ul. Wrony 115 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.104.2012.RZA.

 

Wg rozdzielnika
Informacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.90-5

Termin realizacji do dnia 30.08.2012 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.