Unieważnienie postępowania. sprawa numer: 9/V/2010/ZIS

Dostawa i instalacja wyposażenia baru-cateringu w Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie. Znak sprawy 9/V/2010/ZIS.

ZIS/R/0084/10/NZ/RZA/1235 Kraków, dnia 21.05.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Dostawa i instalacja wyposażenia baru-cateringu w Centrum Sportu i Kultury SIDZINA w Krakowie. Znak sprawy 9/V/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.14.10.00-2; 39.22.00.00-0; 39.22.10.00-7
Termin realizacji: do dnia 10.06.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Oferta 1 AGiW Spółka z o.o., Spółka Komandytowa, 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 7
Otrzymana punktacja: 100 pkt
Oferta 2 JG GASTRO, 30-820 Kraków, ul. Dygasińskiego 42/3
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona