Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 8/IX/2010/ZIS (część 6 i 7)

Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie. Znak sprawy 8/IX/2010/ZIS.

ZIS/R/0235/10/NZ/RZA/2870 Kraków, dnia 26.10.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie. Znak sprawy 8/IX/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 6 i 7

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6
Termin realizacji: do dnia 15.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wykaz ofert złożonych na część 6 i 7:
Oferta 2: SKORUT Import Eksport Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71
Oferta 3: SOLEKO M.Grabiec, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 127
Oferta 4: Konsorcjum: FHU KARINO L.Kręgiel, 42-445 Szczekociny, Goleniowy, ul.Wyzwolenia 33
E.Kosińska-Kręgiel KAMEL, 42-445 Szczekociny, Goleniowy, ul.Wyzwolenia 33

Część 6 i 7
Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części 6 i 7 zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 upzp, ponieważ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 6 i 7 zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.