Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 5/VI/2011/ZIS

Remont boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 32 - ul. Królowej Jadwigi 78 w Krakowie. Sprawa numer: 5/VI/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0077/11/NZ/RZA/1383                                                                                                         Kraków, dnia 21.06.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Remont boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 32 - ul. Królowej Jadwigi 78 w Krakowie. Znak sprawy 5/VI/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika
Informacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 31.08.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.