Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 5/VI/2010/ZIS

Kampania promocyjna imprez sportowych w 7 miastach w ramach projektu ?Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe?. Znak sprawy 5/VI/2010/ZIS.Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Kampania promocyjna imprez sportowych w 7 miastach w ramach projektu „Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe". Znak sprawy 5/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.34.00.00-9
Termin realizacji: 08.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 0.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w wymaganym terminie nie złożono żadnej oferty.