Unieważnienie postepowania. Sprawa numer: 5/II/2011/ZIS

Organizacja X Cracovia Marat0n 2011.

ZIS/R/0008/11/NZ/RZA/444                                                                                                Kraków, dnia 04.03.2011 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja Cracovia X Maraton 2011. Znak sprawy 5/II/2011/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7
Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 17.04.2011 roku (impreza odbędzie się w dniach 16-17.04.2011 roku).
Liczba otrzymanych ofert: 1.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.