Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 4/VII/2011/ZIS

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego hali namiotowej łukowej nad istniejącym boiskiem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Szkole Podstawowej Nr 130 w Krakowie oraz pozyskaniem właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. Numer sprawy 4/VII/2011/ZIS.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego hali namiotowej łukowej nad istniejącym boiskiem sportowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Szkole Podstawowej Nr 130 w Krakowie oraz pozyskaniem właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Numer sprawy 4/VII/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2011 r.

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania

0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.