Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 4/VII/2010/ZIS

Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - numer sprawy 4/VII/2010/ZIS.

ZIS/R/0121/10/NZ/RZA/1918 Kraków, dnia 26.07.2010 r.

Dotyczy: Dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - numer sprawy 4/VII/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 30.19.00.00-7
Termin realizacji: sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.
Liczba otrzymanych ofert: 2.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.