Unieważnienie postępowania. Sprawa numer 3/V/2011/ZIS

Remont boiska sportowego w Gimnazjum nr 37 os. Złotego Wieku 36 w Krakowie

 

ZIS/R/0050/11/NZ/AMA/1293                               Kraków, dnia 09.06.2011 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Remont boiska sportowego w Gimnazjum nr 37 os. Złotego Wieku 36 w Krakowie.  Numer sprawy 3/V/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

Unieważnienie postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 31.07.2011 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Pismem z dnia 07.06.2011 r wybrany Wykonawca InterHall Sp. z o.o. 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6  zawiadomił Zamawiającego, że odmawia podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Kolejną ofertę w tym postępowaniu złożyła firma HEMET Sp. z o.o., 65-001 Zielona Góra, ul. Fabryczna 23 a, jednak Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnia postępowanie, ponieważ jej cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.