Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 21/VIII/2010/ZIS

Przebudowa zespołu pomieszczeń na Salę Odnowy Biologicznej przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie. Znak sprawy 21/VIII/2010/ZIS.

ZIS/R/0174/10/NZ/RZA/2433 Kraków, dnia 15.09.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Przebudowa zespołu pomieszczeń na Salę Odnowy Biologicznej przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie. Znak sprawy 21/VIII/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8; 45.31.00.00-3; 45.33.24.00-7; 45.45.30.00-7; 45.42.11.00-5
Termin realizacji: do dnia 15.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 2.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.