Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 2/XI/2010/ZIS

Modernizacja obiektów sportowych HUTNIK Kraków SSA - wydzielenie pasażu w budynku przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie. Znak sprawy 2/XI/2010/ZIS

ZIS/R/0255/10/NZ/RZA/3152 Kraków, dnia 25.11.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Modernizacja obiektów sportowych HUTNIK Kraków SSA - wydzielenie pasażu w budynku przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie. Znak sprawy 2/XI/2010/ZIS.Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.00.00-1; 45.31.00.00-3; 45.33.12.00-8
Termin realizacji: do dnia 20.12.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AR-BUD, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2
Otrzymana punktacja: oferta odrzucona
Oferta 2 Przeds. Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o.30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8
Otrzymana punktacja: 80,66 pkt.
Oferta 3 KRISBUD Spółka z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58
Otrzymana punktacja: 100 pkt.

Postępowanie unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.