Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 2/VII/2011/ZIS

Prace remontowe infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Szkół Podstawowych Nr 25, 30 i 62 - Dzielnica Dębniki w Krakowie. Sprawa numer: 2/VII/2011/ZIS

 

ZIS/R/0097/11/NZ/RZA/1685                                                        Kraków, dnia 26.07.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Prace remontowe infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Szkół Podstawowych Nr 25, 30 i 62 - Dzielnica Dębniki w Krakowie.

Znak sprawy 2/VII/2011/ZIS.

 


Wg rozdzielnikaInformacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.90-5; 45.00.00.00-7

Termin realizacji: do dnia 23.09.2011 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.