Uniewaznienie postępowania. Sprawa numer: 2/V/2011/ZIS

Zaprojektowanie i wybudowanie przykrycia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 130 ? os. Oświecenia 30 w Krakowie. Sprawa numer: 2/V/2011/ZIS.

ZIS/R/0048/11/NZ/RZA/1227 Kraków, dnia 02.06.2011 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Zaprojektowanie i wybudowanie przykrycia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 130 -
os. Oświecenia 30 w Krakowie. Znak sprawy 2/V/2011/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.20.00-6; 71.22.10.00-3; 71.32.10.00-4
45.11.12.00-0; 45.22.32.00-8; 45.26.10.00-4; 45.31.12.00-2; 45.33.10.00-6; 45.33.20.00-3
Termin realizacji: do dnia 30.09.2011 roku
Liczba otrzymanych ofert: 1.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.