Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 17/VI/2011/ZIS

Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 32 - ul. Królowej Jadwigi 78 w Krakowie. Sprawa numer: 17/VI/2011/ZIS

 

ZIS/R/0089/11/NZ/RZA/1696                                                        Kraków, dnia 27.07.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 32 - ul. Królowej Jadwigi 78 w Krakowie.

Znak sprawy 17/VI/2011/ZIS.

 

Wg rozdzielnika
Informacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 26.08.2011 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.