Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 17/IX/2010/ZIS

Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 74 - ul. Branicka w Krakowie. Znak sprawy 17/IX/2010/ZIS.

ZIS/R/0195/10/NZ/RZA/2565 Kraków, dnia 29.09.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa boiska sporto-wego o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 74 - ul. Branicka w Krakowie. Znak sprawy 17/IX/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1
Termin realizacji: do dnia 29.11.2010 roku.
Liczba otrzymanych ofert: -, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania - ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 29.09.2010 roku (tj. przed upływem terminu składania ofert) zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 upzp, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.