Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 10/VI/2011/ZIS

Wykonanie systemu identyfikacji graficznej na potrzeby promocji projektu "PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. Znak sprawy 10/VI/2011/ZIS

 

ZIS/R/0082/11/NZ/RZA/1367                                                        Kraków, dnia 17.06.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie systemu identyfikacji graficznej na potrzeby promocji projektu "PPP nowe perspektywy" - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. Znak sprawy 10/VI/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika
Informacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.82.25.00-7

Termin realizacji: do dnia 07.07.2011 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 upzp, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu.