Unieważnienie postępowania. Sprawa numer 10/IX/2010/ZIS

Remont kapitalny kortów ziemnych- wymiana nawierzchni w KT Kozłówek w Krakowie. Numer sprawy 10/IX/2010/ZIS.

 

ZIS/R/0212/10/NZ/AMA/2623                                                         Kraków, dnia 04.10.2010 r.


 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Remont kapitalny kortów ziemnych- wymiana nawierzchni w KT Kozłówek w Krakowie. Numer sprawy 10/IX/2010/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnikaInformacja o unieważnieniu postępowania
Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8, 45.23.32.00-1, 45.23.61.12-8.

Termin realizacji: do dnia 29.10.2010 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93  ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wieliczka" Spółka Jawna Tadeusz i Tomasz Chmiel

32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 47

Oferta odrzucona.