Unieważnienie postępowania. Sprawa numer: 1/VII/2011/ZIS

Wymiana nawierzchni podjazdu oraz budowa bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 68 - ul. Porzeczkowa 3 w Krakowie. Sprawa numer: 1/VII/2011/ZIS

 

ZIS/R/0096/11/NZ/RZA/1684                                                        Kraków, dnia 26.07.2011 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wymiana nawierzchni podjazdu oraz budowa bieżni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej   Nr 68 - ul. Porzeczkowa 3 w Krakowie.

Znak sprawy 1/VII/2011/ZIS.

 


Wg rozdzielnikaInformacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 45.21.22.90-5

Termin realizacji: do dnia 16.09.2011 roku

Liczba otrzymanych ofert: 3.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.