Unieważnienie postępowania. NZ.273.138.2017.RZA

Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie

Dotyczy: Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie.

Część 1: Roboty budowlane w zakresie wnętrza hali, wymiany podłogi sportowej, toalet, szatni i sali szkoleniowej.

Część 2: Trybuny teleskopowe.

Część 3: Roboty budowlane w zakresie biur i hali.

Część 4: Nagłośnienie hali.

Część 5: Zakup i montaż agregatu i chłodnicy do istniejącej instalacji i wentylacji hali.

Znak sprawy: NZ.273.138.2017.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

Część 1: 45.21.22.00-8; 71.00.00.00-8

Część 2: 45.21.22.00-8; 39.11.00.00-6; 71.00.00.00-8

Część 3: 45.21.22.00-8; 71.00.00.00-8

Część 4: 45.21.22.00-8; 32.34.24.00-6; 71.00.00.00-8

Część 5: 45.21.22.00-8; 39.71.70.00-1; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 10.10.2017 roku – część 1, 2, 3, 4;

                            do dnia 30.01.2018 roku – część 5.

 

Liczba otrzymanych ofert:

Część 1: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 2: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 3: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 4: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 5: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Część 1:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 20%;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%.

Część 2:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 40%.

Część 3:

  1. Cena ofertowa brutto 60%;
  2. Okres gwarancji 20%;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%.

Część 4:

1) Cena ofertowa brutto 60%;

2) Okres gwarancji 40%.

Część 5:

1) Cena ofertowa brutto 60%;

2) Okres gwarancji 40%.

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną dla każdej z części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.