Unieważnienie postępowania. NZ.273.94.2014.AMA

Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.94.2014.AMA.

Unieważnienie postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji: do dnia 25.08.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

            Niepodpisanie umowy było bezpośrednim wynikiem ustalenia przez wykonawcę (po wyborze jego oferty za najkorzystniejszą), iż nie istnieje odpowiadająca warunkom określonym w SIWZ możliwość uzyskania dojazdu do terenu budowy.