Unieważnienie postępowania NZ.273.175.2012.AMA

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów. Znak sprawy: NZ.273.175.2012.AMA.

 

NZ.273.175.2012.AMA                                                                     Kraków, dnia 30.11.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów. Znak sprawy: NZ.273.175.2012.AMA.

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 64.11.00.00-0, 64.10.00.00-7

Termin realizacji: 01.01.2013 r. - 31.12.2014 r

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1  ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.