Unieważnienie postępowania. Numer sprawy NZ.273.96.2014.AMA

Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych - Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej 3 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.96.2014.AMA

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 25.08.2014 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.