Unieważnienie postępowania Numer sprawy NZ.273.94.2015.AMA

Przebudowa stadionu WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie, etap II - wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Numer sprawy: NZ.273.94.2015.AMA.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.27.20-8 

Termin realizacji:

zakończenie realizacji robót budowlanych: do 15 września 2015 roku,

pozyskanie świadectwa PZLA: do 30 października 2015 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych i ogrodzenia stalowego bieżni stadionu) 2%

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ obarczone jest  niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający określając w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wskazał że „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  upzp, a w szczególności wykażą, że: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie stadionu lekkoatletycznego (pełnowymiarowa bieżnia okrężna o obwodzie 400m, rów z wodą do biegu z przeszkodami, skocznie i rzutnie), z nawierzchnią poliuretanową:

- w tym co najmniej jeden stadion dla którego po zakończeniu robót uzyskano świadectwo PZLA, co najmniej IV kategorii oraz

- w tym co najmniej jeden stadion z nawierzchnią z pełnego poliuretanu”.

 

 Zamawiający uwarunkował udział w postępowaniu od wykazania się przez Wykonawców posiadaniem doświadczenie  w wykonaniu wskazanych robót budowlanych, dla których po ich zakończeniu uzyskano świadectwo wydane wyłącznie przez PZLA  nie zapewniając możliwości  wykazania się doświadczeniem w wykonaniu wymaganego zakresu  robót budowlanych,  dla  których  po ich zakończeniu uzyskano świadectwo innej instytucji stosownej do wydawania tego rodzaju świadectw.