Unieważnienie postępowania. Numer sprawy NZ.273.78.2013.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie dokumentacji do przetargu, zawierającej kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórki i budowy małej hali sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7, w Krakowie na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą (przyłącza i sieci) w tym przebudowa zjazdu z działki nr 274/1 obr. 17 Śródmieście. Numer sprawy: NZ.273.78.2013.AMA

 

NZ.273.78.2013.AMA                                                                               Kraków, dnia  05.06.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie dokumentacji do przetargu, zawierającej kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórki i budowy małej hali sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7, w Krakowie  na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą (przyłącza i sieci) w tym przebudowa zjazdu z działki nr 274/1 obr. 17 Śródmieście. Numer sprawy: NZ.273.78.2013.AMA

 

 

Informacja o unieważnieniu postepowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7; 71.00.00.00-8.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.